عکس رهبری و امام


سایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد به آدرس زیر منتقل شد:

http://nahad.um.ac.ir